Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản chỉ đạo của ngành (5)
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 603/BHXH-QLT Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 602/BHXH-CNTT Về việc gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 543/BHXH-QLT Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 583/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực