Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác liên quan (36)
Trích yếu: 4397/BHXH-GĐB V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 58/2014/QH134 Luật Bảo hiểm xã hội (2014)
Ngày ban hành:
09/01/2018
Ngày có hiệu lực:
09/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 46/2014/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế (2008)
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực