Số / Ký hiệu: 5054-BHXH-DVT
Trích yếu: 5054/BHXH-DVT V/v dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
5054-BHXH-DVT: 5054/BHXH-DVT V/v dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD
Nội dung trong tệp đính kèm