Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

09/09/2020 08:19 AM


Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1372/QĐ-TTg ngày 04/9/2020 về việc bổ nhiệm Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

 

Quyết định nêu, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/06/2015; xét đề nghị của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam tại tờ trình số 2516/TTr-HĐQL, ngày 06/8/2020 và Bộ Nội vụ tại tờ trình số 385/TTr-BNV ngày 01/9/2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, ngày 10/07/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

*Theo quy định tại Nghị định số 05/2014/NĐ-CP, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam (Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam.

Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo BHXH, BHYT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Tổng Giám đốc) thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT để bảo đảm an toàn quỹ BHXH, BHYT; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chiến lược phát triển của ngành, kiện toàn hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, cơ chế quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT.../.

PV