Sẽ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

28/06/2020 09:13 AM


BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 2043/KHLT-BHXH-BĐVN về tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam- tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong toàn hệ thống chính trị-xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là với các đối tượng thuộc nhóm gần 10% chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Với chủ đề truyền thông là “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, Lễ ra quân sẽ được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc trong thời gian một ngày (thứ Bảy, ngày 11/7), theo hình thức trực tuyến, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy, đảm bảo đúng các quy định về an toàn giao thông. Các hoạt động trên sẽ truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe nhân dân thông quan chính sách BHXH, BHYT”; “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”…

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu hai bên cần tăng cường tổ chức truyền thông trước, trong và sau Lễ ra quân với một số hoạt động cụ thể như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn với nội dung là các thông điệp tuyên truyền BHXH, BHYT và các tranh cổ động tuyên truyền. Địa điểm treo tại các điểm cầu trực tuyến Lễ ra quân; trụ sở của BHXH, Bưu điện các cấp, đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện các cấp; trên các phương tiện ô tô, xe máy của mỗi đội tuyên truyền lưu động. Tuyên truyền về các hoạt động của Lễ ra quân, về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên: Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông của cơ quan Bưu điện các cấp; trên các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở…

Lê An