Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

04/06/2020 02:50 PM


Tham gia bảo hiểm hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng về tài chính mỗi khi ốm, đau bệnh tật. Hầu hết người bệnh thuộc các đối tượng được hưởng ở mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT, cán bộ hưu trí 95%, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và khó khăn đặc biệt, người thuộc hộ nghèo…Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đã được ban hành. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, tại các cơ sở Y tế không ít người bệnh, người tham gia BHYT còn chưa hiểu về giá trị khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.

Tại điểm C, Khoản 1, Điều 22, Luật số 46/2014/QH13; Điểm đ, Khoản 1, Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Nghĩa là, khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên mà có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, người bệnh sẽ được cấp “ Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo.

Như vậy, với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, thì 6 tháng lương cơ sở tương đương 8.940.000 đồng

Ví dụ: Một người thuộc đối tượng có mức hưởng BHYT 80% mắc bệnh đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở y tế có tổng chi phí lên tới 70 triệu đồng, người bệnh đó phải cùng chi trả 20% là 14 triệu đồng, thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán lại số tiền:  14.000.000 – 8.940.000 =5.060.000 đồng (tức người bệnh đó sẽ được cơ quan BHXH thanh toán lại với số tiền là 5.060.000 đồng) và sẽ được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả cho những lần khám bệnh, chữa bệnh tiếp theo trong năm đó./.

Lý Xuân Thà - BHXH tỉnh Hà Giang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN