BHXH Huyện Bắc Quang

BHXH Huyện Hoàng Su Phì

BHXH Huyện Bắc Mê

BHXH Huyện Yên Minh

BHXH Huyện Mèo Vạc

BHXH Huyện Đồng Văn

Cơ quan BHXH huyện, thành phố