Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật

23/07/2020 04:14 PM


Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật

 

1. Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Anh

 

2. Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Hàn

 

3. Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Nhật

 

4. Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Trung

Lê Tĩnh